Otevření rozhledny Kopaninka v neděli 2. 12. 2018 v 11:00

15. 11. 2018

rozhledna_KOPANINKA_A4_ kopie